روز/زنگ

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

زنگ ششم

زنگ هفتم

شنبه

جغرافی 

 حل تمرین

رایانه و حرفه فن 

شیمی 

 ادبیات فارسی

هندسه 

آزمون هفتگی 

یکشنبه

پژوهش 

حساب 

  ادبیات فارسی 

تاریخ 

  حساب 

اجتماعی 

  شیمی 

دوشنبه

ادبیات فارسی 

 فیزیک

 زبان

 زبان 

ورزش 

املاء 

 قرآن

سه شنبه

 هنر و آزمایشگاه

 المپیاد ریاضی

حساب  

 عربی 

هندسه  

  قرآن

دینی 

چهارشنبه

 ورزش

 زبان 

 زبان 

حرفه فن و رایانه 

انشاء 

   فیزیک

   فیزیک

پنج شنبه

حساب 

 عربی

 آزمایشگاه

  دینی

 رباتیک

/ 

/