پنج شنبه      

 چهار شنبه     

      سه شنبه     

دوشنبه       

یکشنبه    

شنبه           

حساب 7:30 8:20

ورزش 7:30 8:20

ازمایشگاه/هنر 7:30 8:20

ادبیات 7:30 8:20

پژوهش 7:30 8:20

جغرافی7:30  -8:20 

عربی 8:30 9:20

زبان 8:30 9:20

المپیاد 8:30 9:20

فیزیک 8:30 9:20

حساب 8:30 9:20

حل وتمرین 8:30-9:20

ازمایشگاه/هنر 9:40 10:30

زبان9:40 10:30

حساب 9:40 10:30

زبان 9:40 10:30

ادبیات 9:40 10:30

حرفه\رایانه 9:40 10:30

دینی 10:40 11:30

حرفه/رایانه 10:40 11:30

عربی 10:40 11:30

زبان 10:40 11:30

تاریخ 10:40 11:30

شیمی 10:40 11:30

رباتیک 11:40 12:30

انشا 11:40 12:30

هندسه 11:40 12:30

ورزش 12:30:11:40

حساب 11:40 12:30

ادبیات 11:40 12:30

فیزیک 13:20 14:10

قرآن 13:20 14:10

املا 13:20 :14:10

اجتماعی 13:20 14:10

هندسه 13:40 14:30

فیزیک 14:20 15:10

دینی 14:20 15:10

قرآن 14:20 15:10

شیمی14:20 15:10

آزمون 14:20 15:10