یقول یا لیتنی قدمت لحیا تی          معنی            میگوید:((ایکاش فرستاده بودم برای زندگیم.))