تبلیغات

 % 18

 

 

13- ضخامت یک کتاب 1000 صفحه ای۵cm  است ضخامت یک برگ این کتاب چند میکرون است ؟

الف:   01/0

ب:  1/0

ج:  10

د: 100

 

14- مقدار مقسوم علیهای عدد 43 کدام است ؟

الف:  5

ب:  6

ج:  7

د:  9

 

 

15- اگر روی یک خط 10 نقطه بگذاریم. چند پاره خط حاصل می شود ؟

الف:  30

ب: 35

ج:  40

د: 45

 

16- مکمل کدامیک از زاویه های زیر بیشترین مقدار را دارد ؟   

الف:  باز

ب:  راست

ج: تند

د: نیم صفحه

 

 

17-  اگر اندازه دو زاویه از مثلثی 40 و 70 باشد این مثلث ......... است.

الف: قائم الزاویه

ب: متساوی الاضلاع

ج: متساوی الساقین

د: غیر مشخص

 

18- در مثلثی به اضلاع 6 و 8 و 10 سانتی متر اندازه پاره خطی که وسط کوچکترین ضلع را به وسط بزرگترین ضلع وصل می کند کدام است ؟    

الف: 4

ب: 3

ج:  5

د: 5/2

 

19- عدد  aچند است؟

الف:  74

ب: 68

ج:  102

د: 148

 

20- تفاضل دو زاویه مکمل 32 است. متمم زاویه کوچکتر کدام است؟

الف: 74

ب: 16

ج: 32

د: 58

 

.